Είσοδος Μέλους

Εγγραφή Νέου Μέλους

News

Μειώνονται οι συντελεστές στην εκτός σχεδίου δόμηση

Καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις δόμησης εκτός σχεδίου γηπέδων (δηλαδή των οικοπέδων επιφάνειας από 750 τμ. έως μικρότερα των 4 στρεμμάτων ανάλογα με την ημερομηνία κατάτμησης ) και θα ισχύει μόνον η κατά κανόνα αρτιότητα των 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου δόμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας
 
Επιπλέον μειώνονται κατά 10% (κατά μέσο όρο) οι συντελεστές δόμησης στην εκτός σχεδίου δόμηση (στη βιομηχανία, η μείωση αυτή ανέρχεται στο 33%) 
 
Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης, οι ισχύουσες διατάξεις μέχρι την οριστική κατάργησή τους θα ισχύσουν μόνο για τα επόμενα δυο χρόνια, για λόγους αποφυγής αιφνιδιασμών. Εντός αυτού του διαστήματος οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν λάβει οικοδομική άδεια. 
 
Συγκεκριμένα προβλέπεται 
 
Αρθρο 28
 
Για τις ανάγκες της εκτός σχεδίου δόμησης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, με ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τετραγωνικά μέτρα, πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική οδό κατηγορίας Α ή σε κοινόχρηστο χώρο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) μ. και ελάχιστο βάθος πενήντα (50) μ.

Ειδικά για χρήσεις της περίπτωσης 15. Τουριστικά καταλύµατα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014) της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) το ελάχιστον εμβαδόν που πρέπει να έχουν τα γήπεδα, ώστε να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, είναι 8.000 τ.μ.. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα εμβαδού κάτω των 8.000 τ.μ. και ελάχιστου εμβαδού 4.000 τ.μ. για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, εφόσον πληρούν ενεργειακά, περιβαλλοντικά ή πολεοδομικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προϋποθέσεις.

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν στο ελάχιστο πρόσωπο δεν ισχύουν για την ανέγερση εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων της περ. 24 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 π.δ. 59/2018, εφόσον εξυπηρετούνται από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, καθώς και ορειβατικών καταφυγίων, η ανέγερση των οποίων επιτρέπεται και σε γήπεδα που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από μονοπάτια. 3.

Κατ' εξαίρεση της προϋπόθεσης περί προσώπου που τίθεται στην παρ. 1, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα και εφόσον έχουν πρόσωπο σε δημοτική οδό κατηγορίας Β, γήπεδα στα οποία ανεγείρονται: α. Ξενοδοχεία ιδιαιτέρως αναβαθμισμένα ή αναβαθμισμένα, κατά την έννοια του άρθρου 108, β. Εμπορικές αποθήκες, γ. Κτίρια και εγκαταστάσεις των εξής ειδικών χρήσεων της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018: αα. νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοσοκομεία - κέντρα υγείας της περ. 8.2.1, ββ. ιδιωτικές κλινικές της περ. 8.2.2, γγ. κτίρια εμπορικών καταστημάτων της περ. 10, και αμιγών κτιρίων γραφείων, η μέγιστη εκμετάλλευση, δδ. κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α, εε. επαγγελματικά εργαστήρια της περ. 22, στστ. βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περ. 23, 
 
3. Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται ως εξής:

α) Από τα όρια του γηπέδου 15 μέτρα τουλάχιστον.

β) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω:

αα) Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας, σε γήπεδα που υφίστανται κατά την 15η.4.1981, ημέρα δημοσίευσης του από 27.3.1981 π.δ. (Δ' 209), με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ., οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 7,50 μέτρα, εφόσον, τηρουμένης της απόστασης των 15 μέτρων, δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

ββ) Οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων της παρ. 2 ορίζονται σε πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον για τα γήπεδα. Για τα γήπεδα της περ. β’ οι αποστάσεις αυτές ισχύουν μόνον εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του γηπέδου είναι μικρότερα των: 20 μέτρα για το πρόσωπο και 35 μέτρα για το βάθος για τα γήπεδα της υποπερ. αα’ και 45 μέτρα για το πρόσωπο και 50 μέτρα για το βάθος για τα γήπεδα της υποπερ. ββ’.

γ) Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται εκ του ορίου της ζώνης απαλλοτριώσεως για τη σιδηροδρομική γραμμή 15 μέτρα τουλάχιστον, από την όχθη τυχόν ρέματος 10 μέτρα τουλάχιστον και 10 μέτρα τουλάχιστον από τα όρια δασικής έκτασης. Οι αποστάσεις αυτές υπερισχύουν των αποστάσεων της περ. β’ για γήπεδα, όπου το όριο της ιδιοκτησίας ταυτίζεται με το όριο της ζώνης απαλλοτριώσεως για τη σιδηροδρομική γραμμή, την όχθη ρέματος ή το όριο δασικής έκτασης.

5. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη απόσταση των κάθε είδους κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενων και των περιφράξεων με μόνιμη κατασκευή, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 9 μέτρα από τον άξονα των δρόμων που περιβάλλουν το γήπεδο.

6. Το κτίριο που ανεγείρεται εντός του γηπέδου πρέπει να είναι ενιαίο όταν βρίσκεται:
α. σε προστατευόμενη περιοχή,
β. σε απόσταση ενός χιλιομέτρου (1 χλμ.) από την ακτογραμμή,
γ. σε απόσταση ενός χιλιομέτρου (1 χλμ.) από παραδοσιακούς οικισμούς.

Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η διάσπασή τους σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

7. Το ανώτατο ύψος των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τον υδροκρίτη. Εξαιρούνται οι κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας με τις απαραίτητες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία τους, οι εγκαταστάσεις και υποδομές σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εγκαταστάσεις και υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας Δημόσιων φορέων ή φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως υδροκρίτης ορίζεται η νοητή γραμμή που συνδέει τα υψηλότερα σημεία της επιφάνειας και διαχωρίζει δυο υδρολογικές λεκάνες απορροής, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. οικ. 63234/ 19.12.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων σε υποστυλώματα (PΙLΟΤΙS).

9. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της επιφανείας τους.

Άρθρο 29

Μέγιστος συντελεστής δόμησης

1. Για τις ανάγκες της εκτός σχεδίου δόμησης, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιτρεπόμενων παρεκκλίσεων, ανέρχεται κατ' αρχήν σε 0,18.

2. Για τις πιο κάτω περιπτώσεις, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης προσδιορίζεται ως εξής:
α. Σε 0,8, για κτίρια και εγκαταστάσεις των εξής ειδικών χρήσεων της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2028 (Α' 114):
 • αα. κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α,
 • ββ. επαγγελματικά εργαστήρια της περ. 22,
 • γγ. αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της περ. 24 (πλην των σιλό, για τα οποία ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4),
 • δδ. σταθμοί αστικών Υπεραστικών Λεωφορείων, Τρόλεϊ ,Τραμ της περ. 26.6, στστ. κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ) της περ. 27,

β. Σε 0,6 για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περ. 23 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018,

γ. Σε 0,54 για κτίρια και εγκαταστάσεις των εξής ειδικών χρήσεων της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018:
 • αα. νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοσοκομεία - κέντρα υγείας της περ. 8.2.1,
 • ββ. ιδιωτικές κλινικές της περ. 8.2.2,

δ. Σε 0,27 για κτίρια και εγκαταστάσεις των εξής ειδικών χρήσεων της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2028 (Α' 114):
 • αα. κοινωνική πρόνοια της περ. 2,
 • ββ. εκπαίδευση της περ. 3,

ε. Στην περίπτωση αμιγών κτιρίων εμπορικών καταστημάτων της περ. 10, και αμιγών κτιρίων γραφείων, η μέγιστη εκμετάλλευση ανέρχεται σε 600 τ.μ., στ. Για τα ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (A' 155):

 • αα) για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρέμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,18.
 • ββ) για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρέμματα για μεν τα πρώτα 50 στρέμματα ορίζεται όπως στην περ. α' για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,15.
 • γγ) για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμμάτων δια μεν τα πρώτα 100 στρέμματα ορίζεται όπως στην υποπερ. ββ' για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10.
 • δδ) προκειμένου περί ξενοδοχείων ιδιαιτέρως αναβαθμισμένων ή αναβαθμισμένων, κατά την έννοια του άρθρου 108, ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει, αντιστοίχως, το 0,2 και το 0,19, σε όλη την έκταση του γηπέδου

ζ. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ορίζεται σε 0,1.

Άρθρο 30 Κατοικία

Για τις ανάγκες της εκτός σχεδίου δόμησης, για τα κτίρια κατοικίας της περ. ΙΙ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 59/2028 (Α' 114), η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

1. Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ. τα 150 τ.μ. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ.μ. μέχρι και 4.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 2.000 τ.μ. τα 150 τ.μ., για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,018. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 τ.μ. μέχρι και 8.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 4.000 τ.μ. τα 186 τ.μ., για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 8.000 τ.μ. τα 258 τ.μ., για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 360 τ.μ.

2. Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά 15%, και υπό τις προϋποθέσεις ότι:
α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή, και
β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο.
Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης του άρθρου 28. 


Λεωφόρος Ποσειδώνος 21,
Άλιμος 174 55
210 9884034
210 9810748
Θέλετε να σας καλέσουμε;
Όνομα Επώνυμο
E-mail Τηλέφωνο
Ώρες επικοινωνίας από έως
* Όλα τα παραπάνω πεδία είναι
  υποχρεωτικά!